הרשמה

תנאי שימוש

ברוכים הבאים ל"Vgames.co.il" (להלן: "האתר"). אנו שמחים כי בחרת לקחת חלק בקהילת הגולשים של האתר ומקווים לראותך כחלק אינטגרלי בו. השימוש ב-Vgames.co.il ובכל המדורים והמערכות המשולבות בו ("Vgames.co.il") כפוף לתנאי שימוש אלה. השימוש באתר ומערכותיו השונות מעיד על הסכמתך על תנאים אלה, לכן הינך מתבקש לקרוא אותם בקפידה. באתר תמצא תכנים שהשימוש בהם כפוף, בנוסף לתנאי שימוש כללים אלה, גם להסכם מקוון המתייחס אליהם באופן מיוחד לרבות חוקי הפורומים באתר. תנאי שימוש אלו חלים על השימוש באתר ובתוכן באמצעות מחשב או כל מכשיר תקשורת אחר (כגון טלפון נייד וכד'), ובאמצעות רשת האינטרנט או כל רשת או אמצעי תקשורת אחר. בכל מקרה של סתירה בין תנאי השימוש לבין הוראה אחרת באתר-  יגברו הוראות תנאי שימוש אלו. Vgames.co.il שומר לעצמו הזכות לעדכן תנאי שימוש אלו מעת לעת לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש והתנאים המעודכנים יחייבו מרגע פרסומם באתר. השימוש בלשון זכר בתנאי שימוש אלו הוא מטעמי נוחות בלבד; האמור בתנאי שימוש אלו מתייחס באופן שווה לבני שני המינים.

הגדרות:
בתנאים אלה, למונחים הבאים יהיו ההגדרות הבאות:

השימוש ב-Vgames.co.il
הנך רשאי להשתמש בתכנים באתר Vgames.co.il בהתאם לכללים המפורטים להלן. אין להשתמש בתכנים באתר Vgames.co.il באופן אחר, אלא אם כן קיבלת את הסכמתו המפורשת, מראש ובכתב של Vgames.co.il לכך ובכפוף לתנאי ההסכמה (אם תינתן):

תכנים שמפרסמים משתמשי Vgames.co.il
באתר Vgames.co.il מתפרסמים תכנים שמקורם במשתמשי האתר. תכנים כאלה מתפרסמים באזורים המיועדים לכך, כדוגמת קהילות, קבוצות דיון (פורומים), תגובות לכתבות (טוק-בקים) ושירותים אחרים המאפשרים להזין לאתר תכנים משלך- בין בנפרד, באזור המיועד לתכני המשתמש בלבד ובין ביחד עם תכנים של מערכת Vgames.co.il. מסירת תכנים לפרסום באתר Vgames.co.il אינה מקנה לך זכות לדרוש שהתכנים יפורסמו או יוסיפו להתפרסם. Vgames.co.il רשאי לערוך כל תוכן כזה, לפי שיקול דעתו המוחלט ובכלל זה לקצרו.

Vgames.co.il מעודד את חירות הביטוי ואת קיומו של דיון פורה באתר, תוך השתתפות פעילה שלך ושל יתר משתמשי האתר. יחד עם זאת, על מנת לאפשר את קיומו של שיח תרבותי וענייני ולמנוע ניצול לרעה של האפשרויות הפתוחות בפנית להתבטא באתר, רשאי Vgames.co.il לבדוק את התכנים הללו לפני פרסומם. בדיקות כאלה תעשינה אך ורק כדי לנסות למנוע פרסום דברי נאצה, איומים, ביטויים של גסות רוח וכן תכנים שהם בלתי חוקיים על פניהם בלא צורך בהפעלת שיקול דעת משפטי.

Vgames.co.il אינו נושא בכל אחריות לתכנים האלה, והאחריות הבלעדית להם ולכל תוצאה הנובעת מהם חלה על המשתמש שמסרם לפרסום. תכנים אלה אינם מבטאים את דעת Vgames.co.il או עמדתו ואין בפרסומם כל ערובה לתקפותם, אמינותם, דיוקם או חוקיותם.

בעת שיגור או מסירת תכנים לפרסום באתר Vgames.co.il חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה שתנבע מהפרסום. עליך להקפיד שתכנים כאלה יהיו חוקיים. בין השאר ולמען הדוגמא בלבד, נאסר עליך לפרסם באתר Vgames.co.il את התכנים הבאים:

Vgames.co.il רשאי לסרב לפרסם, או למחוק לאלתר כל תוכן שמסרת לפרסום בכל עת שימצא כי הפרת תנאי שימוש אלה או שעשית מעשה או מחדל הפוגע או עלול לפגוע בשירותים הניתנים באתר Vgames.co.il, במשתמשיו, באתר או במי מטעמו. בנוסף, Vgames.co.il יהיה רשאי במקרה זה למנוע ממך פרסום תכנים נוספים באתר Vgames.co.il. הוראות סעיף זה מוסיפות על זכויות Vgames.co.il לפי כל דין.
התכנים שתמסור לפרסום באתר  Vgames.co.il יהיו חשופים לכל משתמשי האינטרנט. נהג בתבונה ובזהירות במסירת פרטים אישיים (כדוגמת כתובת או מספר טלפון) וכן בתגובות ובפניות שיתקבלו אצלך בעקבות השימוש באתר Vgames.co.il או פרסום איזה מפרטיך. זכור: עליך לנהוג במסירת התכנים ובפניות אליך לפחות באותה מידה של זהירות שאתה נוקט ביצירת קשר, שאינה נעשית באמצעות האינטרנט.

Vgames.co.il מעודד אותך להתייחס בזהירות ובביקורתיות לתכנים שמתפרסמים באינטרנט, ובכלל זה לתכנים שמפרסמים משתמשים באתר Vgames.co.il. התייחס לתכנים אלה בזהירות ובקפידה. התכנים אינם מתפרסמים מטעמו של Vgames.co.il, ולפיכך הוא אינו אחראי למהימנותם, אמינותם, דיוקם או שלמותם ואינו אחראי לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם. זכור תמיד כי תכנים כאלה אינם תחליף להתייעצות עם אנשי מקצוע מתאימים, כדוגמת עורכי דין, רופאים, בעלי מקצוע מוסמכים וכיו"ב, במקום שהתייעצות כזאת נדרשת.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בעצם העובדה כי מסרת ל-Vgames.co.il לפרסם את התכנים, הנך מצהיר כי:
א.    כל המצולמים בתכנים שמסרת לפרסום נתנו הסכמתם לפרסום התוכן במסגרת הפעילות באתר ובכל פלטפורמה שהיא לרבות לשידור הסרטון     בטלוויזיה ובמכשירי קצה סלולארים.
ב.    הסדרת את נושא תשלום התגמולים לכל ארגוני ו/או בעלי הזכויות בתכנים המוסיקליים שמסרת לפרסום (בין אם מודבר בקובץ אודיו או בקובץ וידאו), לרבות, אך לא רק, מול אקו"ם, חברות ואגודות חברות התקליטים, אשכולות ועיל"ם
ג.    אין במשלוח התכנים והצגתם ב-Vgames.co.il משום הפרות הדין, לרבות הפרות של חוק איסור לשון הרע, התשכ"ה - 1965, חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, חוק האזנת סתר, התשל"ט -1979, ודיני זכויות יוצרים.
ד.    הנך נושא באחריות מלאה לכל נזק שייגרם לו ו/או פוטר את  Vgames.co.il ו/או מי טעמו מכל אחריות בקשר לתכנים הנ"ל.

כאשר אתה מוסר תכנים המיועדים לפרסום ב - Vgames.co.il, אתה מאשר בעצם מסירתם לפרסום כי אתה בעל הזכויות בהם וכי אתה רשאי להתיר את פרסומם ב - Vgames.co.il. בעצם מסירת המידע לפרסום אתה מקנה ל-Vgames.co.il רישיון חינם כלל עולמי, לא בלעדי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, למסור לציבור ולהשתמש במידע האמור לפי שיקול דעתו, בכל שירותי התוכן שהוא מספק או יספק, לרבות באינטרנט ובכלל זה כמובן ב- Vgames.co.il, בשידורי טלוויזיה, בטלפוניה ובתקשורת סלולארית ובמדיות עתידיות כלשהן.

פורום
האתר כולל שירות המאפשר למשתמשים רשומים להעלות מחשבות, הגיגים, רעיונות, מידע בכתב, בתמונה, בקישור ובדרכים אחרות (להלן: "הפורום"). האמור בסעיף זה יחול גם על בלוגים שייתכן שיהיו כלולים באתר. צפייה בפורום והשתתפות בו היא באחריותו הבלעדית של המשתמש. הנך מתחייב להשתמש בפורום ו/או בבלוגים בגבול הטעם הטוב וברוח האתר. אין לפתוח נושא או שרשור במסגרת הפורום שהנו בעל אופי פוגעני ו/או במטרה לפגוע בצד שלישי כלשהו ו/או במטרה לעודד פגיעה בצד שלישי כלשהו מכל סוג שהוא ו/או בניגוד להוראות כל דין, או לעודד אחרים לעשות כן.

הנך מצהיר ומתחייב כי הנך הבעלים של כל זכויות הקניין הרוחני בתכנים המועלים על ידך במסגרת הפורום באתר, ותהא אחראי לכל נזק שייגרם לצד ג' ו/או לאתר במידה שתפר זכויות קניין רוחני, לרבות זכויות יוצרים, של כל צד ג' ותשפה את Vgames.co.il בגין כל נזק שייגרם לו, למנהליו ולעובדיו בקשר עם הפרה כאמור. מבלי לגרוע מכלליות האמור בתנאי שימוש אלה, Vgames.co.il אינו אחראי לתגובות שיתעוררו ו/או התייחסויות שיתקבלו ו/או לשימוש כלשהו שיעשה בתכנים שיועלו בפורום, לרבות לתכנים, לדעות ולמידע מסחרי שייתכן שיועלו בפורום ו/או לפרסומם ברבים.

הרשמה לשירותי האתר
באתר Vgames.co.il תמצא שירותים הטעונים הרשמה. תוכל ליהנות מכל שירות כזה ולהשתמש בו לאחר השלמת תהליך ההרשמה, מסירת הפרטים המתבקשים במהלכו ולאחר שהתקבלה הסכמתך להסכם המקוון הנלווה לשירות.

בעת ההרשמה לשירות תתבקש למסור פרטים אישיים כגון: שם פרטי, שם משפחה, ועיר מגוריך וכן כתובת דואר אלקטרוני פעילה הנמצאת ברשותך. עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים, ואתה מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסרת. פרטים שגויים עלולים למנוע ממך את האפשרות להשתמש בשירות ובמקרה הצורך לסכל יצירת קשר אתך. במקרה של שינוי פרטים עליך לעדכנם באמצעות פניה ישירה ל-Vgames.co.il או באופן מקוון באתר השירות.

הנתונים שמסרת בעת ההרשמה לשירות יישמרו במאגר המידע שבבעלות Vgames.co.il. אין חובה על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו לא ניתן יהיה להשתמש בשירות אליו נרשמת. Vgames.co.il לא יעשה בפרטיך שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של אתר Vgames.co.il הנמצאת באתר זה ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה.

בעת הרישום לשירות תתבקש לבחור שם משתמש וסיסמא שיזהו אותך בכל כניסה לשירות. Vgames.co.il רשאי לקבוע, מעת לעת, דרכי זיהוי נוספות או אחרות. כמו כן, שם המשתמש אינו יכול לכלול שימוש בסימני מסחר או שמות מסחר רשומים או מוכרים, או בשמו או בכינויו של גורם אחר. כמו כן, אין להירשם בשם משתמש שהוא ביטוי שעלול לפגוע ברגשות הזולת או בביטוי עולב. האתר נועד לשימוש אישי בלבד ולא לשימוש מסחרי ו/או סיטונאי, אלא אם צוין אחרת במפורש.

שמור על שם המשתמש והסיסמא בסודיות כדי למנוע שימוש לרעה בהם. הקפד להחליף את הסיסמא בתדירות גבוהה ככל האפשר ובכל מקרה לא פחות מאחת לשישה חודשים.

Vgames.co.il רשאי שלא לאפשר לך להשתמש בשירות הטעון רישום לפי שיקול דעתו המוחלט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאי Vgames.co.il לבטל רישומך לשירות, או לחסום את גישתך אליו, בכל אחד מהמקרים הבאים:

משתמש שהורחק על ידי Vgames.co.il ו/או נמנעה כניסתו לאתר לא יהיה רשאי לחזור ולגלוש גם תחת שם משתמש אחר אלא בכפוף לאישור מפורש של אתר Vgames.co.il. המשתמש יפצה וישפה את Vgames.co.il מיד עם קבלת דרישה לעשות כן, בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן ו/או הוצאה, מכל מין וסוג שהוא, לרבות הוצאות משפטיות, אשר נגרמו או ייגרמו ל- Vgames.co.il ו/או לצד שלישי כלשהו, והקשורים במישרין או בעקיפין לתוכן שהעלה המשתמש ומופיעים באתר, או הקשורים לשימוש שעשה המשתמש באתר, וזאת לפי דרישתו הראשונה של Vgames.co.il, והוא מוותר באופן מלא, סופי, מוחלט ובלתי חוזר על כל טענה או דרישה כלפי Vgames.co.il בקשר עם התכנים האמורים, הגלישה באתר והשימוש בשירותים האמורים.

מדיניות פרטיות
Vgames.co.il מכבד את פרטיותך באתר Vgames.co.il.  מדיניות הפרטיות העדכנית של אתר Vgames.co.il נמצאת בכל עת בכתובת זו, והיא מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה. הואיל ומדיניות הפרטיות יכולה להשתנות מדי פעם, מומלץ שתחזור ותקרא מעת לעת את מסמך המדיניות.

תכנים מסחריים
אתר Vgames.co.il כולל תכנים מסחריים, כגון פרסומות ומודעות הנמסרים לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים או משתמשים המבקשים להציע למכירה נכסים או שירותים. תכנים כאמור יכול שיהיו בטקסט, בתמונות ובקול.

Vgames.co.il לא יישא בכל אחריות לתכנים המסחריים שיפורסמו באתר Vgames.co.il. Vgames.co.il אינו כותב, בודק, מוודא או עורך את תוכן הפרסומים הללו או אמיתותם. האחריות היחידה לתכנים המסחריים ולכל תוצאה שתיגרם משימוש בהם או מהסתמכות עליהם חלה על המפרסמים. פרסום תכנים מסחריים באתר Vgames.co.il אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם למכירה.

כל עסקה שתיעשה בעקבות תכנים מסחריים המתפרסמים באתר Vgames.co.il יסוכמו ישירות בינך לבין המפרסם הנוגע בדבר. Vgames.co.il איננו צד לכל עסקה כזו והוא לא יישא באחריות לשירותים וטובין שיוצעו בתכנים המסחריים באתר Vgames.co.il.

קניין רוחני
כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר Vgames.co.il בשירותים המוצעים בו ובכל תוכן הכלול בו, לרבות בעיצוב האתר ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומרים אחרים הכלולים בו (למעט תכנים הנמסרים לפרסום על ידך ועל ידי יתר המשתמשים באתר) הינן של Vgames.co.il בלבד, או של צד שלישי, שהרשה ל- Vgames.co.il להשתמש בהם. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מ -  Vgames.co.il או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן). הוראה זו תקפה גם ביחס לכל עיבוד, עריכה או תרגום שנעשו על ידי Vgames.co.il לתכנים שהוזנו או נמסרו על ידך לאתר. שמו של Vgames.co.il, שם המתחם (Domain Name) של האתר וסימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לאו) ב -  Vgames.co.il הינם קניינו של Vgames.co.il בלבד, או במידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים, קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות שימוש בלא הסכמת Vgames.co.il בכתב ומראש.

ב- Vgames.co.il יכולים להימצא תכנים המתפרסמים על פי הסכם בין Vgames.co.il לבין צד שלישי כלשהו. זכויות היוצרים בתכנים אלה שייכות לצד השלישי שהרשה ל- Vgames.co.il להשתמש בהן. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק או למסור לציבור תכנים אלה או כל חלק מהם בלא קבלת הסכמה מפורשת מראש ובכתב מבעל הזכויות בהם.

אם וככל שניתנה הסכמה כאמור, עליך להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות קניין רוחני. לדוגמה- סימון זכויות היוצרים ©, או סימן מסחרי ®, הנלווים לתכנים שיעשה בהם שימוש על ידך. סימני המסחר ומודעות הפרסומת של מפרסמים באתר הינו קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות שימוש בלא הסכמת המפרסם בכתב ומראש.

Vgames.co.il אינו טוען לבעלות בתכנים שאתה מוסר לפרסום באתר Vgames.co.il. יחד עם זאת, כאשר אתה מוסר תכנים, המיועדים לפרסום באתר Vgames.co.il, אתה מאשר בעצם מסירתם לפרסום כי אתה בעל כל הזכויות בהם וכי הנך רשאי למוסרם לפרסום. אם אינך היוצר או בעל הזכויות בתכנים שאתה מוסר לפרסום, אתה מאשר שהנך בעל הרשאה כדין מבעל הזכויות, המתירה לך למסור את התכנים לפרסום באתר Vgames.co.il ולתת בהם זכויות שימוש כמפורט להלן. במסירת התכנים לפרסום אתה מקנה ל- Vgames.co.il רישיון חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, למסור לציבור, לעבד, לערוך, לתרגם ולהשתמש בתכנים כאמור בכל דרך נוספת, לפי שיקול דעתו, באתר Vgames.co.il, בדברי דפוס, לרבות בעיתונים, מגזינים, כתבי-עת, ספרים וכיו"ב, במדיות דיגיטליות, לרבות באתרי אינטרנט נוספים, בארכיבים דיגיטאליים ובשירותים הניתנים ברשתות תקשורת, לרבות תקשורת חוטית, אל-חוטית, סלולארית, כבלים ולווין.

במידה והמשתמש הוא בעל זכויות היוצרים בתוכן שהעלה לאתר, תהא לו זכות לדרוש הסרת פרסום של תכנים אלו מחוץ לאתר, ככל שפרסום שכזה נעשה על ידי Vgames.co.il, בקשר עם תכני האתר. על המשתמש שיהא מעוניין בהסרת פרסום כאמור לפנות ל- Vgames.co.il וליידעו בענייו זה בכתב, באופן מיידי וברור, עם היוודע על פרסום כאמור. מובהר כי הסרת פרסום כאמור תמצה את כל סעדי המשתמש כלפי אתר Vgames.co.il ו/או מי מטעמה בעניין זה. במקרה ומכל סיבה שהיא, יחדל האתר מלספק חלק מהשירותים באתר, אשר במסגרתם נאגר תוכן גולשים לרבות במסגרת הפורום, הבלוגים וכיו"ב, או במקרה של הפסקת שירות חלקית או זמנית ו/או פקיעת זכיות משתמש בשירות, יהא האתר Vgames.co.il רשאי למחוק ו/או לא לגבות ו/או לשמור כל מידע ו/או תוכן גולשים שהועלה על ידי המשתמש ו/או נצבר לגבי המשתמש במסגרת פעילויותיו באתר, וזאת בלא צורך במתן הודעה מראש על כך. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי אתר Vgames.co.il, מנהליו ועובדיו בגין הפסקת שירותים חלקית או מלאה כאמור, מחיקת מידע על פי סעיף זה וכל נזק, אבדן, הפסד או הוצאה שיגרמו למשתמש, אם יגרמו, עקב זאת.

אחריות Vgames.co.il
Vgames.co.il אינו נושא באחריות לתכנים שמוסרים לפרסום משתמשי . Vgames.co.i תכנים אלה אינם משקפים את דעתו של Vgames.co.il Vgames.co.il רק מפעיל אמצעים טכנולוגיים המאפשרים פרסומם של תכנים כאמור, בכפוף לתנאי שימוש אלה.

התכנים באתר Vgames.co.il ניתנים לשימוש כמות שהם .(AS IS) לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי Vgames.co.il בגין תכונות של התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם לצרכיך או התגובות שיעורר (אם בכלל) פרסום תכנים באתר Vgames.co.il.

השימוש באתר Vgames.co.il ייעשה אפוא על אחריותך הבלעדית והמלאה. Vgames.co.il אינו מתחייב, כי לתכנים שתפרסם באתר Vgames.co.il תהיה היענות. Vgames.co.il אינו יכול לדעת אילו תגובות (אם בכלל) תקבל בעקבות הפרסום ומי יגיב לתכנים שתפרסם, ולכן לא יישא כלפיך (או כלפי מי מטעמך) באחריות כלשהי לתגובות הללו, לזהות הפונים אליך או לכל תוצאה שתנבע מהפרסום. Vgames.co.il לא יהיה גם אחראי לכל שימוש שייעשה על ידי צד שלישי בתכנים שיפורסמו על-ידך.

כל החלטה שתקבל ביחס לתכנים שהתפרסמו באתר Vgames.co.il הינה באחריותך המלאה בלבד. Vgames.co.il אינו מתחייב כי תכנים ושירותים של צדדים שלישיים, לרבות של ספקי תוכן ושירותים ושל משתמשים, המתפרסמים באתר Vgames.co.il יהיו מלאים, נכונים, חוקיים או מדויקים או יהלמו את ציפיותיך ודרישותיך. Vgames.co.il לא יישא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע מהם, או משימוש בהם, או מהסתמכות עליהם.

ייעוץ מקצועי נכון תלוי בעובדותיו המדויקות של כל מקרה ומקרה. התכנים באתר Vgames.co.il אינם מהווים תחליף לייעוץ כזה. בפרט ובמיוחד נכונים הדברים לתכנים המתפרסמים בקהילות ובקבוצות הדיון (פורומים), לרבות התכנים המתפרסמים מטעם מנהלי הקהילות וקבוצות הדיון. תכנים אלה אינם תחליף לייעוץ או לטיפול מקצועיים במקום בו הם נדרשים. לעתים תכנים אלה משקפים גישה או דעה אישית מסוימת של הכותב. לכן יש להתייחס אליהם בזהירות המתבקשת. אם החלטת להסתמך על תכנים שפורסמו באתר Vgames.co.il, או לפעול על פיהם, חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לפעולתך ולתוצאותיה.

Vgames.co.il אינו מתחייב ששירותי אתר Vgames.co.il לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי Vgames.co.il או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל Vgames.co.il או אצל מי מספקיה.

Vgames.co.il לא יישא בכל אחריות לחשיפת פרטי המשתמש שלך, או כל שימוש לרעה במידע זה הנובע מכך שלא שמרת את שם המשתמש בסודיות, או מכך שמסרת אותם לצד שלישי או מכך שלא עדכנת את סיסמתך, כמומלץ בתנאים אלה.

Vgames.co.il לא יישא באחריות לתוכנם של אתרים הנזכרים ב- Vgames.co.il או מקושרים מתוכו, ואשר אינם מתופעלים על ידי Vgames.co.il בכלל זה לא יישא  Vgames.co.il באחריות למידע המתפרסם באתרים הנ"ל לרבות שלמותו, דיוקו, עדכניותו ונכונותו או כל פרט אחר הקשור עמם. Vgames.co.il לא יהיה אחראי לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר שייגרם לך או למערכות המחשב שלך לרבות אובדן מידע וכל נזק אחר כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע שמופיע באתרים ובשירותים שתגיע אליהם באמצעות איזה מהשירותים והקישורים ב-Vgames.co.il.

שינויים באתר והפסקת השירות
Vgames.co.il רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא כל הודעה מוקדמת, למנוע ממך את השימוש באיזה מהשירותים ב-Vgames.co.il ; למנוע גישה לשירותים אלה, כולם או חלקם; לבטל תוקפו של שם משתמש וסיסמה מסוימים, להסיר או למחוק כל מידע או תוכן ובכלל זה מידע שנמסר על ידך. Vgames.co.il יעשה כן בכל מקרה של הפרת תנאים אלה ו/או בכל מקרה של מעשה או מחדל הפוגע או העלול לפגוע בשירותים הניתנים ב-Vgames.co.il, במשתמשיו, ב- Vgames.co.il או במי מטעמו. הוראות סעיף זה מוסיפות על זכויות Vgames.co.il על פי כל דין ועל-פי הוראות אחרות בתנאי שימוש אלה.

Vgames.co.il יוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו ועיצובו, את היקפו וזמינותם של השירותים בו, יהיה רשאי לגבות תשלום בעד תכנים ושירותים כאלה או אחרים לפי החלטתו, ויהיה רשאי לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר - והכול, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי Vgames.co.il בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל רשאי Vgames.co.il להפסיק בכל עת את מתן השירותים הללו, כולם או מקצתם. Vgames.co.il יפרסם באתר הודעה על הפסקת השירותים זמן סביר מראש. עם הפסקת השירותים יחזיק Vgames.co.il את החומר הכלול באתר Vgames.co.il למשך זמן סביר נוסף ולאחר מכן יהיה רשאי למחוק אותו בלא לשמור כל גיבוי ממנו ובלא לתת הודעה נוספת על כך.

שיפוי
הנך מתחייב לשפות את Vgames.co.il, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת תנאי שימוש אלה. בנוסף, תשפה את Vgames.co.il, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שמסרת לפרסום באתר Vgames.co.il וכתוצאה מקישורים שביצעת לאתר Vgames.co.il.

בוררות וסמכות שיפוט
על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם. כל מחלוקת שתתגלה בין הצדדים לרבות מחלוקת בקשר עם השימוש באתר Vgames.co.il ו/או בקשר עם תנאי שימוש אלה לרבות בקשר עם ההסכמים המקוונים הפרטניים הנלווים לשירותים מסוימים באתר Vgames.co.il, תובא בפני בורר אשר יהיה עו"ד הבקיא בתחום הסחר האלקטרוני והאינטרנט וזהותו תיקבע על ידי יו"ר לשכת עורכי הדין בישראל לבקשת מי מהצדדים. הבורר יהיה רשאי לתת סעדים זמניים וצווי ביניים. מקום קיום הבוררות יהיה בעיר תל-אביב שבישראל. הבורר לא יהיה כבול לסדרי הדין האזרחיים אך יהיה כבול לדיני הראיות ולדין המהותי. הבורר יהיה חייב בנימוק החלטתו.

על אף האמור לעיל, היה ומי מהצדדים להסכם זה יתבע על ידי צד שלישי, בכל הליך משפטי שהוא, יהיה הנתבע רשאי על אף האמור, לצרף את הצד השני להסכם זה כצד לאותו הליך שיפוטי ובמקרה זה לא תהיה תחולה להסכם בוררות זה.

בית המשפט המוסמך בהתאם להוראות חוק הבוררות, תשכ"ח-1968 יהיה בתי המשפט שמושבו בעיר תל-אביב.

סעיף זה מהווה הסכם בוררות בין הצדדים לכל דבר ועניין.

בכפוף ומבלי לגרוע מהאמור, בכל עניין שאינו בגדר סמכות הבורר, או בכל עניין שבו לא תהיה תחולה להסכם בוררות זה, מכל סיבה שהיא, תהיה סמכות השיפוט הבלעדית נתונה לבית-המשפט המוסמך במחוזות תל-אביב והמרכז בישראל.

פניות
השירותים ב- Vgames.co.il אינם כוללים תמיכה טכנית כלשהי. Vgames.co.il ישתדל לענות לפניותיך בעניינים טכניים, שיתקבלו באמצעות דואר אלקטרוני בלבד, אולם הוא אינו מתחייב לעשות כן.

כל הודעה ש- Vgames.co.il יבקש למסור לך לפי תנאי שימוש , תישלח בדואר אלקטרוני בלבד. עליך להקפיד אפוא למסור ל- Vgames.co.il את כתובת הדואר האלקטרונית המעודכנת שלך בכל עת. פניות שלך ל- Vgames.co.il תעשנה באמצעות טופס יצירת קשר שבאתר.
Vgames.co.il רשאי לשנות מעת לעת את תנאי השימוש באתר. בכל עת תוכל לעיין בתנאי השימוש העדכניים באמצעות לחיצה על הקישור המתאים המופיע בעמוד הכניסה לאתר ובמדורים השונים.

Vgames.co.il מקפיד על קיום הוראות החוק ומכבד את זכותם של משתמשי האתר ואחרים לפרטיות ולשם טוב. אם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, נא פנה אלינו בטופס יצירת קשר שבאתר ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בהקדם האפשרי.